Kostot e dërgimit
  1. Këto dispozita zbatohen vetëm në rast se Klienti zgjedh dërgimin e produkteve të blera në rrugë elektronike në adresën e Klientit.

  2. Kostot e dërgimit përfshijnë kostot e trajtimit të porosisë dhe kostot e transportit.

  3. Kostot e transportit të produkteve do të përcaktohen në varësi të vendodhjes së Klientit.

  4. Kostot e dërgimit të produkteve përcaktohen gjatë kryerjes së porosisë në faqen e internetit të Farmacise Babamusta-Kellici online.

  5. Kostot e trajtimit të porosisë janë fikse dhe përfshijnë kostot e përgatitjes së porosisë, paketimin, ambalazhimin përkatës dhe sigurimin që garanton transportin e rregullt deri në adresën e Klientit.

  6. Klienti pranon se është plotësisht i informuar në lidhje me pagesën e kostove të dërgesës (trajtimit dhe transportit) të cilat i shtohen çmimit të produkteve të porositura.

Kostot e dergimit Tarifat e dërgimit me postë në Shqipëri

VLERA E POROSISË

KOSTO E DËRGESËS

0-1500 LEKË

300 LEKË

1501-3000 LEKË

200 LEKË

3001 – 4999 LEK

100 LEKË

5000 OSE MË SHUMË

DËRGESA FALAS